git difftoolでvimdiffを使う

1. 設定方法

% git config --global diff.tool vimdiff
% git config --global difftool.prompt false
% git config --global merge.tool vimdiff
% git config --global mergetool.prompt false

2. 使用方法

% git difftool

vimdiffの使い方は参考リンクを見て下さい。
[Vim]vimdiffで差分を表示・マージして元ファイルとの差分を確認する | DevAchieve